Zakaz dotyczy usług krajowych, jak i międzynarodowych (o ile nie zawarłeś w tym celu odrębnej umowy bezpośrednio z firmą kurierską). Lista towarów zakazanych w wysyłce DPD Polska, Poczta Polska, UPS:

 • Przedmioty o wyjątkowej wartości, np.: dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto i srebro
 • Biżuteria i zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) o wartości przekraczającej 500 USD lub równowartości tej kwoty w lokalnej walucie.
 • Silniki, skrzynie biegów i akumulatory, paliwa, oleje, smary
 • Przesyłki zawierające substancje płynne
 • Broń palna
 • Futra
 • Kość słoniowa i wykonane z niej wyroby
 • Materiały pornograficzne
 • Napoje alkoholowe
 • Nasiona
 • Dokumenty przetargowe, oferty handlowe, wypowiedzenia umów
 • Dowody tożsamości, pieniądze, papiery wartościowe, takie jak: czeki, weksle, obligacje, bony skarbowe, znaczki skarbowe, winiety, akcje oraz inne dokumenty takie jak przedpłacone karty (pre-paid), książeczki oszczędnościowe.
 • Rośliny
 • Rzeczy osobiste* (UPS Polska).
 • Skóry zwierząt
 • Towary/materiały niebezpieczne (zgodnie z przepisami IATA oraz przepisami ADR)
 • Bagaż bez właściciela, czyli walizki, teczki, torby, plecaki, aktówki i inne tego typu przedmioty, niezależnie od ich zawartości (tego typu przedmioty mogą być wysyłane puste, niezamknięte i prawidłowo zapakowane, zgodnie ze wskazówkami firm kurierskich) (UPS Polska)
 • Towary nietrwałe (między innymi żywność)
 • Tytoń i produkty tytoniowe
 • Żywe zwierzęta
 • Narkotyki, leki, środki psychotropowe
 • Zwłoki (szczątki, prochy ludzkie i zwierzęce)
 • Rzeczy (lub ich opakowanie) z widocznymi napisami lub rysunkami, która są niezgodne z prawem (Poczta Polska Kurier 48)

*Rzeczy osobiste to przedmioty należące do nadawcy, przeznaczone do jego osobistego użytku i posiadane od co najmniej sześciu miesięcy. Dokładna definicja rzeczy osobistych (znajdująca się w odpowiednich przepisach celnych) różni się w zależności od kraju. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z biurem obsługi klienta UPS.


Lista towarów i przedmiotów, które zostały wyłączone z usług krajowych firmy FedEx Polska Sp. z o.o.:

 • przesyłki zawierające rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę na osobie lub mieniu, w tym w szczególności: materiały wybuchowe, łatwopalne, radioaktywne, substancje żrące, cuchnące, broń lub amunicję,
 • zderzaki, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa, oleje, smary,
 • bagażniki, chłodnice,
 • meble złożone – łóżka, kanapy, wersalki, fotele,
 • wanny, zlewy, kabiny prysznicowe, płytki, ceramika,
 • szyby, lustra, blaty, witryny, lampy, żyrandole, towary szklane, towary z elementami szklanymi,
 • opakowania szklane, przesyłki szklane, łatwo tłukące się i zawierające elementy szklane,
 • przesyłki w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić w inny sposób pozostałe przesyłki,
 • deski surfingowe, kajaki, sztywne żagle, maszty, bramki, stoły bilardowe, ping pongowe, do cymbergaja i piłkarzyków, bieżnie i atlasy, rowerki treningowe,
 • przesyłki zawierające dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek walory zbywalne,
 • lady chłodnicze,
 • drabiny,
 • produkty łatwo i szybko psujące się,
 • rośliny, zwierzęta – w tym żywe przynęty wędkarskie, akwaria,
 • przesyłki zawierające zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
 • sejfy, kasy pancerne,
 • bramy, ogrodzenia, kraty,
 • elementy budowlane – beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie (w tym pakowane w worki),
 • futryny, drzwi, okiennice, okna, elementy stolarki budowlanej,
 • kleje i farby w plastikowych wiaderkach,
 • przesyłki mające na opakowaniu lub w widocznym miejscu zawartości, treści naruszające dobra chronione przez prawo,
 • przesyłki, których przewóz jest zakazany w świetle przepisów obowiązującego prawa,
 • płyty offsetowe (dot. materiałów poligraficznych),
 • przesyłki, które ze względu na swoje właściwości uniemożliwiają wykonanie Usługi przy użyciu posiadanych przez Zleceniobiorcę środków i urządzeń transportowych,
 • przesyłki, których zadeklarowana wartość przekracza limity zakładu ubezpieczeń lub budzi wątpliwości, co do zgodności zawartości z deklarowaną wartością,
 • fajerwerki.

Lista towarów i przedmiotów, które zostały wyłączone z usług krajowych firmy GLS Poland:

 • rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 • rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
 • gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe lub inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze lub kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale lub kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki lub wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne lub zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne lub związane z nimi naklejki,
 • dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
 • telekomunikacyjne karty typu prepaid oraz aktywacyjne lub inne o podobnych funkcjach,
 • rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
 • przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 • rzeczy przewożone pod plombą celną,
 • żywe zwierzęta lub rośliny,
 • towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 • rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
 • rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 • materiały łatwopalne lub wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń lub amunicję,
 • susz tytoniowy w rozumieniu ustawy o akcyzie lub alkohol skażony,
 • opony i koła w obrocie międzynarodowym,
 • zwłoki i szczątki zwłok ludzkich lub zwierzęcych,
 • organy ludzkie lub zwierzęce, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 • rzeczy osobiste lub mienie przesiedleńcze,
 • instrumenty muzyczne smyczkowe lub szarpane,
 • rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne Paczki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
 • towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
 • produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009 r.,
 • rzeczy lub paczki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie, przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Lista towarów i przedmiotów, które zostały wyłączone z usług krajowych firmy InPost S.A.:

 • Przedmioty pochodzące z przestępstwa;
 • Pieniądze, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym;
 • Przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki itp.);
 • Broń, na zakup i posiadanie której wymagane jest pozwolenie, rejestracja lub karta rejestracyjna, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji broni, amunicji;
 • Amunicja, z wyłączeniem amunicji hukowej o kalibrze do 6 mm;
 • Rzeczy chemicznie i biologicznie aktywnych;
 • Środki o  właściwościach  wybuchowych,  łatwopalnych,  utleniających,  drażniących,  żrących,  uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość, mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe u Operatora;
 • Inne rzeczy, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogących uszkodzić lub zniszczyć inne Przesyłki;
 • Narkotyki, substancje psychotropowe oraz nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze” jak również produktów konopnych, pochodnych konopi oraz innych konopi niż włókniste (w tym z marihuanę leczniczą);
 • Artykuły szybko psujące się;
 • Produkty i artykuły wymagające szczególnych warunków transportu (w tym wydzielające woń lub płyn);
 • Martwe lub żywe zwierzęta i rośliny;
 • Zwłoki ludzkie, organy ludzkie lub zwierzęce oraz wydzieliny lub tkanki ludzkie bądź zwierzęce;
 • Wyroby tytoniowe, w tym tytoń oraz papierosy, e-papierosy oraz ich części.

Niedozwolone na podstawie przepisów szczególnych są także:

 • towary przewożone z zastosowaniem karnetu ATA oraz inne towary czasowo importowane i eksportowane,
 • towary przewożone z zaświadczeniami FCR, FCT i CAD (płatność za pobraniem),
 • przesyłki z wewnętrznymi wadami, które ze względu na swój charakter mogą zabrudzić, niekorzystnie wpłynąć lub uszkodzić osoby, towary lub urządzenia,
 • towary, których przewóz jest prawnie zabroniony w kraju pochodzenia, tranzytu lub przeznaczenia (np. kość słoniowa i wykonane z niej wyroby),
 • towary podlegające akcyzie (np. alkohol) lub które wymagają specjalnych urządzeń, środków bezpieczeństwa lub zezwoleń.

Inne ograniczenia:
Przewoźnik przyjmuje przesyłki zawierające sprzęt AGD (min.zmywarki, pralki, suszarki, lodówki, kuchnie, kuchenki mikrofalowe, płyty ceramiczne) wyłącznie umieszczone na palecie (niezależnie od wagi).
Przewoźnik nie podejmie się transportu żadnych towarów, których przewozu zabraniają przepisy krajowe, miejscowe lub lokalne w kraju pochodzenia lub przeznaczenia, lub które mogą naruszyć obowiązujące przepisy eksportowe, importowe lub inne, albo mogą zagrozić bezpieczeństwu pracowników, przedstawicieli i podwykonanwców lub środkom transportu, lub które zdaniem przewoźnika zabrudzą, poplamią lub inaczej uszkodzą inne towary lub urządzenia a także których transport jest niewykonalny ze względu na koszt lub trudności techniczne.

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Materiały niebezpieczne według konwencji ADR to:

 • materiały i przedmioty wybuchowe,
 • gazy,
 • materiały ciekłe zapalne,
 • materiały stałe zapalne,
 • materiały samozapalne,
 • materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • materiały utleniające,
 • nadtlenki organiczne,
 • materiały trujące,
 • materiały zakaźne,
 • materiały promieniotwórcze,
 • materiały żrące,
 • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

FCR, FCT to spedytorskie certyfikaty przekazania ładunku. Certyfikat wystawia firma spedycyjna. Potwierdza w nim, że przejęła opisany w dokumencie konkretny ładunek.

Dodatkowo ze względu na przepisy prawa kraju docelowego zabronione w wywozie są:

Bośnia i Hercegowina:
-Urządzenia rentgenowskie;
-Produkty farmaceutyczne.

Norwegia:
-Spray’e;

Serbia:

 • Kosmetyki;
 • Środki chemiczne;
 • Pieczątki;
 • Urządzenia rentgenowskie.

Chorwacja:
– Tekstylia i odzież, jeśli odbiorcą jest osoba prywatna.

Wielka Brytania:

 • alkohol
 • papierosy
 • flary

Jeżeli przewoźnik wykryje, że nadana przesyłka zawiera towary wyłączone z transportu czyli takie, których nie należy wysyłać jak np. rośliny, wyroby tytoniowe czy chemikalia, paczka jest wstrzymywana w transporcie w danym oddziale przewoźnika.Od tego momentu, przewoźnik oczekuje na odbiór przesyłki przez nadawcę w miejscu zatrzymania paczki w terminie ustalonym przez przewoźnika.Po przekroczeniu tego terminu, przesyłka z zakazaną zawartością zostanie komisyjnie zniszczona.Nadanie rzeczy wyłączonych z przewozu może również wiązać się z sankcjami wynikającymi z odpowiednich przepisów powszechnie obowiązujących.