Regulamin Sendit API

REGULAMIN API SENDIT

 
Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z usługi „API Sendit”, świadczonej drogą elektroniczną przez jej Operatora, umożliwiającej zdalny dostęp do Serwisy Sendit za pomocą zewnętrznych systemów teleinformatycznych, w celu sprawniejszego zastosowania usług świadczonych przez Operatora. Korzystanie z API Sendit możliwe jest jedynie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 

I. Definicje

 
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Operator – Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-609 Wrocław, przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519, NIP 7792428503.
2. API SENDIT – usługa świadczona przez Operatora dla klientów Serwisu Sendit, umożliwiająca korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych, umożliwiający komunikację Oprogramowania z zasobami (modułami) Serwisu Sendit.
3. Serwis Sendit - prowadzony przez Operatora serwis internetowy, utrzymywany w domenie sendit.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora bądź jego partnerów na podstawie którego użytkownicy mogą zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.
4. Regulamin Serwisu Sendit – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący korzystanie z Serwisu Sendit, którego treść dostępna jest na stronie internetowej po adresem https://www.sendit.pl/regulamin.
5. Partner Sendit – przedsiębiorca, który w wyniku zastosowania się do procedur wydawania przez Operatora kluczy autoryzujących dostęp do Sendit API, otrzymał Zestaw Danych Autoryzacyjnych, służących do autoryzacji czynności dokonywanych w Serwisie Sendit w sposób zdalny (z pominięciem interfejsu użytkownika aplikacji Sendit).
6. Oprogramowanie - oprogramowanie będące we władaniu Partnera Sendit, które wykorzystuje API Sendit.
7. Zestaw Danych Autoryzacyjnych – ustanowiony na rzecz Partnera Sendit indywidualny identyfikator oraz hasło (klucz API) umożliwiający dostęp oraz korzystanie z Sendit API.
 

II. Zasady udostępniania dostępu do API SENDIT.

 
1. Złożenie wniosku o uzyskanie dostępu do API SENDIT oraz każdorazowe użycie API SENDIT z wykorzystaniem Zestawu Danych Autoryzacyjnych odbywa się w ramach niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu Sendit bądź na podstawie odrębne umowy zawartej z Operatorem.
2. Partner Sendit ma prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do API SENDIT, poprzez wypełnienie stosownego formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://sendit.pl/kontakt. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Zestaw Danych Autoryzacyjnych zostanie przesłany Partnerowi Sendit na adres email podany przy składaniu wniosku.
3. Partnerzy Sendit, którzy uzyskali Zestaw Danych Autoryzacyjnych, o którym mowa w ust. 2 powyżej, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie, w tym w szczególności w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Partner Sendit jest zobowiązany do zabezpieczenia dostępu do Zestaw Danych Autoryzacyjnych, w taki sposób, by nie miały do niego dostępu osoby trzecie. Odpowiedzialność Partnera Sendit rozciąga się również na działanie osób, którym dane pozwalające na dostęp zostały udostępnione, nawet w sposób niezawiniony.
4. Operator ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienia, w szczególności, jeśli ubiegający się o dostęp do API SENDIT w ocenie Operatora nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisy Sendit bądź w inny sposób może naruszać interesy Operatora bądź jej klientów i kontrahentów.
5. Wykorzystanie API SENDIT jest uzależnione od weryfikacji uprawnień Partnera Sendit na podstawie przedstawienia prawidłowego Zestawu Danych Autoryzacyjnych oraz wydanych na jego podstawie innych danych dostępowych, które służą do autoryzacji czynności dokonywanych w Serwisie Sendit.
 

III. Warunki korzystania

 
1. Korzystanie z API SENDIT może być odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku.
2. API SENDIT nie może być wykorzystywane przez Partnerów Sendit do celów funkcjonowania Oprogramowania, które:
a. narusza powszechnie obowiązujące prawo oraz prawa osób trzecich,
b. narusza dobre obyczaje,
c. może wprowadzać użytkowników internetu w błąd,
d. działa złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek podmiotu.
3. Odpowiedzialność za naruszenie powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z korzystania z API SENDIT spoczywa na Partnerach Sendit.
4. Rozpowszechnianie Oprogramowania, które w jakikolwiek sposób komunikuje się z usługobiorcami Serwisu Sendit, bądź uzależnione jest od podania bądź wykorzystania loginu i hasła usługobiorców Serwisu Sendit, nie będących twórcami Oprogramowania, wymaga zgody Operatora.
5. Osoby, udostępniające Oprogramowanie zobowiązane są w każdym przypadku do podania użytkownikom Oprogramowania rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Oprogramowania i polityce bezpieczeństwa dotyczącej danych jej użytkowników, która nie może zapewniać niższego poziomu ochrony danych osobowych niż Polityka Prywatności w Sendit.
6. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących API SENDIT ponosi Partner Sendit.
7. Operator dołoży wszelkich starań, aby zestaw metod API SENDIT dostępnych dla Partnerów Sendit odpowiadał funkcjonalnościom Serwisu Sendit i był wolny od błędów, ale użycie odbywa się na własne ryzyko na podstawie dokumentacji, opisu i informacji udostępnionej przez Operatora.
8. W uzasadnionych przypadkach związanych z rażącymi brakami lub problemami technicznymi, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa Serwisu Sendit lub działań konkurencyjnych na szkodę Operatora, Operator zastrzega sobie prawo do blokady Zestawów Danych Autoryzacyjnych i wszystkich programów/systemów korzystających z API SENDIT.
9. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu Sendit Operator ma prawo do zablokowania Partnerowi Sendit możliwości korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Operatora.
 

IV. Spory

 
1. Wszelkie spory związane z API SENDIT na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wobec Partnerów Sendit, na rzecz których API SENDIT świadczona jest odpłatnie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora nie krótszym niż 7 dni od dnia poinformowania ich drogą poczty elektronicznej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sendit.

© Sendit S.A.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | Informacja o cookies