Regulamin SenditAPI

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z SenditAPI, świadczonej przez Sendit S.A. na rzecz Użytkowników Sendit .

II. Definicje

Operator

Sendit S.A z siedzibą we Wrocławiu, 53-609 Wrocław, przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519 o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792428503.

Użytkownik

podmiot, który spełnia warunki Regulaminu Serwisu Sendit, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź który  w jakikolwiek inny sposób uzyskał dostęp do Serwisu SENDIT.

Serwis SENDIT

prowadzony przez Operatora serwis internetowy, utrzymywany w domenie sendit.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora bądź jego partnerów na podstawie którego Użytkownicy mogą zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.

Usługa

świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika

Przewoźnik

podmiot prowadzący zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi działalność, której przedmiot stanowi świadczenie usług miejskich i krajowych w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek bez pobrania gotówki lub "za pobraniem" oraz usług międzynarodowych (Usługi Przewoźnika) któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczania i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu SENDIT.

Regulamin Przewoźnika

całość regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych w Serwisie SENDIT, określających zasady świadczenia Usług Przewoźnika.

Regulamin

regulamin Serwisu SENDIT.

Oprogramowanie Api Sendit

oprogramowanie utworzone przez Użytkownika przy wykorzystaniu SenditAPI,

SenditAPI

usługa świadczona przez Sendit S.A. dla Użytkowników, umożliwiająca korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół HTTP i język XML, zawierającego definicje WSDL protokołu SOAP opisujące sposób komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Serwisu SENDIT;

III. Zasady udostępniania SenditAPI

 1. Użytkownicy mają prawo złożyć wniosek o uzyskanie dostępu do SenditAPI, poprzez wypełnienie stosownego formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://sendit.pl/kontakt.
 2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie klucza aktywacji jest podanie pełni wymaganych (zgodnie z Regulaminem) danych wnioskującego, a także akceptacja Regulaminu SenditAPI. Akceptację Regulaminu SenditAPI potwierdza Użytkownik po zapoznaniu się z Regulaminem SenditAPI w formularzu wniosku o wydanie klucza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 3. Operator ma prawo odmowy przyznania klucza aktywacji bądź jego unieważnienia jeśli ubiegający się o dostęp do SenditAPI w ocenie Operatora nie daje należytej rękojmi rzetelnego postępowania zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu bądź w inny sposób może naruszać interesy Operatora bądź jej klientów i kontrahentów.
 4. Użytkownicy, którzy wygenerowali klucz aktywacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ponoszą wszelką odpowiedzialność za jego wykorzystanie w celach sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem. Odpowiedzialność Użytkownika rozciąga się również na działanie osób, którym klucz aktywacji został udostępniony, nawet w sposób niezawiniony.
 5. Użytkownicy mają dostęp do serwisu sandbox.sendit.pl przeznaczonego do testowania aplikacji wykorzystujących SenditAPI.

IV. Moduły SenditAPI

 1. Zestaw modułów SenditAPI dostępnych dla Użytkowników korzystających z SenditAPI odpowiadać będzie funkcjonalności Serwisu SENDIT.
 2. Pełna dokumentacja programu SenditAPI, zawierająca moduły i wchodzące w ich skład definicje, dostępna jest pod adresem https://api.sendit.pl/webservice.php?wsdl.
 3. SenditAPI wykorzystuje Allegro WebAPI, więc wymagana jest akceptacja regulaminu WebAPI.

V. Zakres wykorzystania Oprogramowania SenditAPI

 1. SenditAPI jest autoryzowanym sposobem komunikacji zewnętrznych aplikacji z zasobami Serwisu SENDIT. SenditAPI może stanowić podstawę do tworzenia Oprogramowania Api Sendit.
 2. Dostęp do SenditAPI oraz Oprogramowanie Użytkownika nie może służyć naruszaniu praw Operatora oraz osób trzecich, w szczególności nie może:
  • naruszać praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i innych oznaczeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd,
  • naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących na terytorium RP
  • służyć do nieuprawnionego, w tym niezgodnego z Regulaminem, pozyskiwania i przetwarzania danych pozyskanych z serwisu SENDIT,
  • służyć do tworzenia samodzielnych mechanizmów autoryzujących bądź weryfikujących Użytkownika.
 3. Osoby, udostępniające Oprogramowanie Api Sendit zobowiązane są w każdym przypadku do podania użytkownikom Oprogramowania Api Sendit rzetelnej informacji dotyczącej zasad korzystania z Oprogramowania i polityce bezpieczeństwa dotyczącej danych jej użytkowników.
 4. Odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich wynikłych z rozpowszechnienia bądź korzystania Oprogramowania Api Sendit spoczywa na Użytkownikach, którzy utworzyli lub posługują się Oprogramowaniem Api Sendit.
 5. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Operator ma prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z wszelkich usług świadczonych przez Sendit S.A.

VI. Zmiany Regulaminu

 1. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu SENDIT. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Serwisu SENDIT. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem na zasadach przewidzianych w punkcie 9.1. Regulaminu serwisu Sendit.pl. Brak akceptacji zmian w Regulaminie skutkuje natychmiastowym unieważnieniem klucza SenditAPI.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Operatorem odpowiedzialnym za SenditAPI możliwy jest poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronach internetowych Serwisu SENDIT;
 2. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do blokady klucza dostępowego i wszystkich programów/systemów z niego korzystających.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu SENDIT.

© Sendit S.A.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | Informacja o cookies