Regulamin

Regulamin i polityka prywatności - Platforma wysyłkowa | Sendit.pl

1.DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1.1. Operator: Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 53-609 Wrocław, przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519, NIP: 7792428503, z którym Klienci mogą się kontaktować pod adresem mailowym:biuro@sendit.pl.
1.2. Użytkownik: podmiot, który spełnia warunki Regulaminu, dla którego utworzone zostało Konto w wyniku rejestracji bądź który w jakikolwiek inny sposób uzyskał dostęp do Serwisu Sendit.
1.3. Serwis Sendit: prowadzony przez Operatora serwis internetowy, utrzymywany w domenie sendit.pl, dostępny również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora bądź jego partnerów na podstawie którego Użytkownicy mogą zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.
1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.
1.5. Konto: prowadzone dla Użytkownika przez Operatora konto, będące zbiorem zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu Sendit, z którego Użytkownik może korzystać po zalogowaniu.
1.6. Faktura – faktura, w tym faktura korygująca, duplikat faktury, w formie dokumentu elektronicznego (e-Faktura), który spełnia wymogi wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360, tj. z dnia 26 maja 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz.1661);
1.7. Usługa: świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie niniejszego regulaminu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Przewoźnika w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika.
1.8. Przewoźnik: podmiot prowadzący zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi działalność, której przedmiot stanowi świadczenie usług miejskich i krajowych w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek bez pobrania gotówki lub „za pobraniem” oraz usług międzynarodowych (Usługi Przewoźnika) któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczania i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu Sendit.
1.9. Regulamin Przewoźnika: całość regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych w Serwisie Sendit, określających zasady świadczenia Usług Przewoźnika.
1.10. Regulamin: niniejszy regulamin Serwisu Sendit.
1.11. Adresat: osoba, do której kierowana jest przesyłka w ramach Usługi Przewoźnika.

2.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Sendit.
2.2. Z Serwisu Sendit mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Dany Przewoźnik może jednak zastrzec w Regulaminie Przewoźnika, że nie będzie świadczyć swoich usług na rzecz osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; w takim zakresie użytkownik będący konsumentem powinien powstrzymać się od zamawiania takich Usług Przewoźnika. Za osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej powinny działać osoby upoważnione.
2.3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu Sendit.
2.4. Usługi świadczone przez Przewoźnika Pocztę Polską dostępne są dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędącymi osobami prawnymi, a którym przepis szczególny przyznaje zdolność prawną. Przewoźnik Poczta Polska w zakresie współpracy z Operatorem nie świadczy usług na rzecz klientów indywidualnych.

3. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA

3.1. W celu pełnego korzystania ze wszystkich usług Serwisu Sendit Użytkownik powinien utworzyć Konto.
3.2. Aby założyć Konto, należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie Sendit, w tym określić hasło do Konta, zaakceptować Regulamin i wybrać odpowiednią opcję potwierdzającą chęć założenia Konta (rejestracja).
3.3. Na adres e-mail Użytkownika umieszczony w formularzu zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone na warunkach określonych w Regulaminie. Zawarcie z Użytkownikiem umowy na korzystanie z Usługi, następuje w chwili potwierdzenia przez Użytkownika poprawności jego adresu e-mail.
Użytkownik może dokonać rejestracji i logować się do Serwisu Sendit, korzystając z adresu e-mail albo innego loginu w postaci unikalnej nazwy (o ile podanie unikalnej nazwy będzie możliwe w Serwisie Sendit) i hasła dostępu przypisanych w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane z Serwisem Sendit (zwane „serwisami partnerskimi”), np. Serwis Allegro. W takim przypadku dane powiązane z kontami Użytkownika tych serwisów przekazane i gromadzone na Koncie traktowane są jak dane zgłoszone przez Użytkownika do rejestracji w Serwisie Sendit. Użytkownicy mogą dokonywać rejestracji i logować się do Serwisu Sendit także w ramach innych systemów na zasadach określonych między operatorami tych systemów a Operatorem. Do zawarcia umowy na korzystanie z Usługi, następuje w chwili pierwszego zalogowania do Serwisu Sendit i akceptacji niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, na adres e-mail przypisany do konta w serwisie partnerskim zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje.
3.4. Użytkownik może także uzyskać dostęp do Serwisu Sendit w ramach innych serwisów internetowych, prowadzonych przez Operatora bądź partnerów Operatora, poprzez które można korzystać z Usługi. Do złożenia wniosku o zawarcie umowy z Operatorem dochodzi z chwilą pierwszego skorzystania z takiego dostępu i akceptacji niniejszego Regulaminu. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika w ramach innych serwisów internetowych, prowadzonych przez Operatora bądź partnerów Operatora zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje. Zawarcie z Użytkownikiem umowy na korzystanie z Usługi, następuje w chwili potwierdzenia przez Użytkownika poprawności jego adresu e-mail.
3.5. Operator może uzależnić utworzenie Konta bądź dostępność wybranych funkcjonalności od weryfikacji prawdziwości danych podanych przy zakładaniu Konta. Weryfikacja danych jest warunkiem dokonywania rozliczeń z Operatorem po wykonaniu Usługi. W celu weryfikacji danych należy przesłać skany:
- w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej – dokumentu potwierdzającego Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- w przypadku spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej i jawnej, a także fundacji i stowarzyszenia wpisanych do rejestru przedsiębiorców – odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
- w przypadku spółki cywilnej – dokumentu potwierdzającego NIP oraz umowy spółki,
- w przypadku innej działalności (prawnik, lekarz, rolnik) – dokumentu poświadczającego prowadzoną działalność oraz dokumentu potwierdzającego NIP,
- w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej –dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.
W uzasadnionych przypadkach Operator może zażądać okazania oryginałów dokumentów, o których mowa powyżej. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie pozytywnej weryfikacji.
3.6. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu, tj. podaniu loginu (adresu e-mail albo innej unikalnej nazwy, o ile podanie unikalnej nazwy będzie możliwe w Serwisie Sendit) oraz hasła bądź danych przypisanych w serwisie partnerskim (ust. 3.3.).
3.7. Operator może odmówić utworzenia Konta dla osoby, która w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia umowy lub umów z Operatorem oraz w przypadku, gdy dane podawane w procesie rejestracji wskazują, że są to informacje nieprawdziwe.
3.8. Na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta, wiadomości systemowe. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Serwisu Sendit bądź inne treści reklamowe. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przesyłanie innych dodatkowych wiadomości – zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
3.9. Użytkownik będący konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w art. 3.3, może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto wykonywanie Usługi za zgodą Użytkownika.
3.10. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w celu utworzenia Konta w każdym przypadku ich zmiany. Zmiana danych nie może polegać na zmianie osoby, dla której zostało utworzone Konto.
3.11. Operator informuje, iż zastrzega sobie prawo do wstrzymania i anulowania wykonania usługi na rzecz wybranych klientów.

4. ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI

4.1. Po zalogowaniu się do Konta, Użytkownik może zlecić Operatorowi wykonanie Usługi.
4.2. W celu zlecenia wykonania usługi, Użytkownik:
- loguje się do Serwisu Sendit w oparciu o udostępnione mu narzędzia,
- wybiera Przewoźnika, z którego usług zamierza skorzystać oraz zapoznaje się z Regulaminem Przewoźnika,
- wypełnia formularz podając wymagane do wyceny dane,
- wybiera Usługę Przewoźnika, z której chce skorzystać,
- zatwierdza zlecenie Usługi Operatorowi.
Dodatkowo Użytkownik, którego dane nie zostały zweryfikowane, dokonuje wpłaty należności ustalonej na podstawie podanych przez niego informacji.
4.3. Zlecenie Operatorowi wykonania Usługi oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu Przewoźnika.
4.4. W związku ze zleceniem Usługi, Użytkownik powinien postępować zgodnie z Regulaminem Przewoźnika w celu umożliwienia mu wykonania Usługi Przewoźnika.
4.5. Użytkownik odpowiada za wybór Przewoźnika, jak również za prawidłowość przekazanych Przewoźnikowi danych w celu wykonania usługi oraz za podejmowane czynności zgodnie z Regulaminem Przewoźnika.
4.6. O przyjęciu realizacji usługi Użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
4.7. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Serwis Sendit zostaje przekazany list przewozowy; Użytkownik korzystając z usługi Przewoźnika zobowiązany jest posługiwać się wyłącznie tak przekazanym listem przewozowym.
 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA


5.1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi.
5.2. Operator zapewnia, że w ramach Serwisu Sendit zawiera umowę z Przewoźnikiem na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie Przewoźnika, na podstawie której Użytkownik będzie mógł się domagać od Przewoźnika wykonania Usługi Przewoźnika.
5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wybór Przewoźnika ani nienależyte wykonanie usługi przez Przewoźnika chyba, że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za legalność działalności Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, dokonania stosownych zgłoszeń bądź spełnienia innych warunków formalnych prowadzenia działalności.
5.4. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Usługi Przewoźnika Użytkownik zgłasza bezpośrednio Przewoźnikowi, według zasad określonych w Regulaminie Przewoźnika. Wyjątek od wyżej wskazanej reguły stanowią reklamacje oraz uwagi dotyczące usługi świadczonej przez Pocztę Polską, które należy zgłaszać bezpośrednio do Operatora. Operator niezwłocznie przekazuje reklamacje oraz uwagi Przewoźnikowi do rozpoznania. Reklamacje oraz uwagi dotyczące usługi świadczonej przez Przewoźnika, będą zgodnie z regulaminem Przewoźnika rozpoznawane w terminie 30 dni. Decyzja Przewoźnika po jej wydaniu jest niezwłocznie przekazywana Użytkownikowi przez Operatora.
5.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań Użytkownika podjętych w związku ze zleceniem wykonania usługi Przewoźnika, w szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
- podanie przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki,
- nieprzekazanie przesyłki Przewoźnikowi,
- naruszenie przez Użytkownika Regulaminu Przewoźnika.
- naruszenie przez Użytkownika Regulaminu.
5.6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Adresata, w szczególności za przyjęcie przez niego kierowanej do niego przesyłki czy uiszczenia kwoty za pobraniem.
5.7. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawidłowych danych (w szczególności dotyczących wagi bądź gabarytów przesyłki), nie uniemożliwiających wykonania Usługi ani Usługi Przewoźnika, Zlecenie zostanie przyjęte, jednakże Użytkownik zostanie obciążony dodatkowymi opłatami zgodnie z cennikiem lub Regulaminem Przewoźnika.


6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 

6.1. Prowadzenie Konta Użytkownika w serwisie Sendit jest bezpłatne.
6.2. Użytkownik zobowiązany jest rozliczyć się z Operatorem z tytułu wykonania Usługi, zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu (w tym również co do wynagrodzenia za usługi dodatkowe).
6.3. Z zastrzeżeniem ust. 6.5. i ust. 6.11 Operator będzie dokonywał rozliczeń z Użytkownikiem za okresy miesięczne (miesiące kalendarzowe).
6.4. Termin płatności faktur wystawionych przez Operatora na Użytkownika wynosi 7 dni od daty wystawienia (dotyczy Użytkowników dokonujących rozliczeń za okresy miesięczne).
6.5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec Użytkowników niezweryfikowanych, Operator może zażądać od Użytkownika dokonania płatności przed wykonaniem Usługi. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie będzie oznaczać, że Usługa nie zostanie przyjęta do realizacji.
6.6. W przypadku, gdy wykonanie usługi Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty (w szczególności w przypadku, o którym mowa w punkcie 5.7.), Użytkownik zostanie obciążony dodatkową opłatą.
6.7. W przypadku przesyłek za pobraniem, których zasady realizacji określa Regulamin Przewoźnika, niniejszym Użytkownik upoważnia Operatora do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania na rzecz Użytkownika. Odebrane przez Operatora środki są przekazywane na rzecz Użytkownika w terminie 10 dni roboczych od dnia pobrania należności od Adresata, na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Użytkownik wyraża zgodę na potrącenie przez Operatora jego wierzytelności wobec Użytkownika z kwoty za pobraniem, należnej Użytkownikowi.
6.8. Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Serwisu Sendit prowadzi, jako agent rozliczeniowy, spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 779-23-08-495.
6.9. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pomocą którego następuje realizacja płatności i zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego.
6.10. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do PayU S.A. na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem PayU dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
6.11. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzenia miesięcznego limitu kwotowego dla rozliczeń płatnych po zakończeniu miesiąca. W takim wypadku jeśli kwota należności Użytkownika na rzecz Operatora przekroczy ustalony limit, Operator może zażądać zapłaty tej należności i do czasu dokonania zapłaty przez Użytkownika uzależnić dalsze świadczenie Usług od dokonania zapłaty przed wykonaniem Usługi.
 

7. FAKTURY
 
7.1. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie mu faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (e-Faktura).
7.2. Brak zgody Użytkownika na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczny z rezygnacją z usług objętych Regulaminem.
7.3. Dostęp do e-Faktury Użytkownik otrzymuje po zalogowaniu w serwisie Sendit z wykorzystaniem wcześniej przyznanego loginu i hasła, przesłanego na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji adres mailowy. 
7.4. Użytkownik może zmienić adres mailowy, na który mają być przesyłane faktury w formie elektronicznej w serwisie Sendit.
7.5. Operator wystawiać będzie Użytkownikowi e-fakturę, w wysokości wynikającej z cennika.
7.6. W przypadku niepowiadomienia  SENDIT S.A o zmianie adresu e-mail, e-Fakturę uważa się za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres e-mail.
7.7. Doręczenie e-Faktury Użytkownikowi następuje z chwilą zamieszczenia jej przez Operatora na koncie Użytkownika w serwisie Sendit.
7.8. Zaakceptowanie przez Użytkownika otrzymywania faktur w formie elektronicznej nie pozbawia Operatora prawa do wystawiania i przesyłania faktur oraz innych dokumentów w formie papierowej w sytuacji, gdy nie jest możliwe wystawienie i zamieszczenie e-Faktury w serwisie Sendit z powodów technicznych.
7.9. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za utratę lub uszkodzenie danych przechowywanych w serwisie Sendit.
7.10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Operator nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przekazania dostępu do serwisie  Sendit osobom nieuprawnionym.
 

8. POLITYKA PRZERW TECHNICZNYCH


Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Sendit. Przy tak złożonym systemie informatycznym jak Serwis Sendit mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Operator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Aby rozwijać Serwis Sendit oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Operator dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu Sendit oraz usług Operatora. Reklamacje można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sendit.pl pod adresem: https://www.sendit.pl/kontakt lub w formie pisemnej pod adresem : Sendit S.A., ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław z dopiskiem „reklamacja Sendit”.
9.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Użytkownika, adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
9.4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta lub podany w trakcie logowania.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1. Świadczenie Usług ma charakter bezterminowy. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: http://sendit.pl/kontakt lub pisemnie na adres Operatora. W takim wypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jednak nie wcześniej niż do czasu wykonania Usługi Przewoźnika oraz definitywnego rozliczenia wykonania Usługi (w tym dokonania zapłaty na rzecz Operatora z tytułu wystawionych faktur).
10.2. W przypadku naruszania postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zaległości w płatnościach na rzecz Operatora powyżej 30 dni, Operator może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta lub Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu. Z klauzulą informacyjną Użytkownik może się zapoznać przy rejestracji w Serwisie Sendit lub w Polityce Prywatności.
11.2. Regulamin dostępny jest w Serwisie Sendit, a także w stosunku do Użytkowników przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
11.3. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu Sendit. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od poinformowania w sposób wskazany powyżej. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z Operatorem na zasadach przewidzianych w punkcie 10.1. Usługa zlecona przed wejściem w życie zmian, zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.
11.4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.
11.5. Wszelkie spory związane z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
11.6. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 

 

Załączniki:
 

 1. Wykaz Przewoźników
   
 2. Regulaminy Przewoźników:
  - DPD Polska;
  - FedEx;
  - Inpost
  - Poczta Polska - zakładka "Do pobrania"
  - UPS Polska;

   
 3. Polityka prywatności
   
 4.  Cennik
   
 5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy
  oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

 

Poprzednie wersje regulaminów:

- Regulamin serwisu obowiązujący do dnia 25.05.2018r

- Regulamin serwisu obowiązujący do dnia 22.03.2018r

- Regulamin serwisu obowiązujący do dnia 16.02.2017r

- Regulamin serwisu obowiązujący do dnia 16.11.2016r

- Regulamin serwisu obowiązujący do dnia 22.09.2016r

-Regulamin serwisu obowiązujący do dnia 05.01.2015r

- Regulamin serwisu obowiązujący do dnia 01.04.2015r

 

© Sendit S.A.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu | Informacja o cookies