Pełny opis usługi zawarty jest w artykule 8, punkt 8.2.1 (xvi) Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o.

Dokumenty zwrotne, tj. Usługę dodatkową polegającą na odebraniu podpisu Odbiorcy na dokumencie stanowiącym zawartość Przesyłki lub dołączonym do Przesyłki i zwrocie wskazanego dokumentu Nadawcy, z zastrzeżeniem, iż zwrot podpisanego dokumentu przez Odbiorcę będzie realizowany przez DPD w cyklu tygodniowym.

Przy realizacji usługi, kurier pozostawia przesyłkę pod wskazanym adresem doręczenia i odbiera dokumenty zwrotne z podpisem odbiorcy.
Zaleca się aby Zleceniodawca poinformował Odbiorcę o konieczności i szczegółowych zasadach dotyczących pozostawienia na dokumencie zwrotnym podpisu (np. szczególne miesjce podpisu lub konieczność pieczątki). Według usługi standardowej, kurier nie ma obowiązku dopilnowania tych szczególnych zasad.

Zwracamy również uwagę na ochronę danych osobowych podanych na dokumentach:

W wykonaniu niniejszej Usługi dodatkowej DPD podejmuje wszelkie możliwe do podjęcia kroki dla zabezpieczenia tajemnicy korespondencji lub innego rodzaju tajemnicy związanej z dokumentem stanowiącym zawartość Przesyłki lub dołączonym do Przesyłki, który ma zostać zwrócony Nadawcy; zlecając niniejszą Usługę dodatkową Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą), bez konieczności składania odrębnego oświadczenia, upoważnia DPD do dostępu do treści dokumentu dołączonego do Przesyłki, który ma zostać zwrócony do Nadawcy, a także oświadcza, iż taki dostęp nie stanowi naruszenia tajemnicy korespondencji lub innego rodzaju tajemnicy związanej z dokumentem stanowiącym zawartość Przesyłki lub dołączonym do Przesyłki oraz że uzyskał zapewnienie Odbiorcy, iż taki dostęp nie narusza żadnych jego praw, w tym w szczególności tajemnicy korespondencji; Zleceniodawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zapewnić szczególne tj. inne niż stosowane przez DPD środki służące zabezpieczeniu dokumentów stanowiącym zawartość Przesyłki lub dołączonych do Przesyłki – w szczególności dodatkowych dokumentów dołączonych do Przesyłki i zawierających dane osobowe – które mają zostać zwrócone Nadawcy; w przypadku, gdy dokument, który ma zostać zwrócony Nadawcy zawiera dane osobowe postanowienia art. 22.13 niniejszych Warunków stosuje się odpowiednio; deklarując niniejszą Usługę dodatkową Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca (niebędący Zleceniodawcą) oświadczają, iż posiadają wszelkie niezbędne zgody oraz oświadczenia umożliwiające realizację niniejszej usługi przez DPD.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z zespołem Współpracy z Klientem przez formularz kontaktowy.