Poczta Polska 

Reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej przez Pocztę Polską prosimy składać poprzez stronę internetową Sendit.pl, w zakładce MOJE PRZESYŁKI/ REKLAMACJE

 1. Termin składania reklamacji
 • 12 miesięcy od daty nadania paczki w przypadku  spisania protokołu szkody
 • 7 dni w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zawartości paczki, nie dającego się z zewnątrz zauważyć –  termin na zgłoszenie reklamacji przez Sendit przewoźnikowi szkody do której nie został spisany protokół szkody podczas doręczenia przesyłki
 1. Termin udzielenia odpowiedzi
 • 30 dni od dnia złożenia reklamacji  –  czas odpowiedzi w jakim przewoźnik udziela odpowiedzi dla Sendit.
 1. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w pkt. 1, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 2.  Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 • Upoważnienie serwisu Sendit do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego
 • Oświadczenie nadawcy o nie zgłaszaniu w przyszłości szkody/ reklamacji na przedmiotową przesyłkę do ubezpieczyciela
 • Kopia potwierdzenia nadania paczki podpisanego przez kuriera – w przypadku zgłoszenia dotyczącego nieterminowej realizacji usługi Ekspres 24.
 • Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:– w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub– kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub– fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana– oświadczenie  właściciela towaru o wartości rzeczy– kopia wiadomości email z serwisu Allegro potwierdzająca finalizację transakcji kupna- sprzedaży-kosztorys naprawy
 • Kopię protokołu szkodowego sporządzonego na wniosek adresata lub nadawcy w obecności kuriera Poczty Polskiej. Protokół szkody można spisać tylko i wyłącznie podczas doręczenia przesyłki przez kuriera.
 • W przypadku stwierdzenia szkody nie dającej się zauważyć z zewnątrz prosimy o sporządzenie dokumentacji zdjęciowej przedstawiającej poniesioną szkodę oraz dołączenie pisemnego oświadczenia opisującego uszkodzenie.

W przypadku przekazania zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem Sendit.pl w całkowitym terminie rozpatrzenia reklamacji należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przekazanie przez serwis reklamacji do przewoźnika tj. 5 dni roboczych.