Poczta Polska 

Zgodnie z umową z Poczta Polska, reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej można składać tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową Sendit.pl
Zgłoszenia prosimy wprowadzać w zakładce MOJE PRZESYŁKI/ REKLAMACJE

Reklamacje nie są przyjmowane telefonicznie.

Termin składania reklamacji:
12 miesięcy od daty nadania paczki w przypadku  spisania protokołu szkody,
– 7 dni w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia zawartości paczki, nie dającego się z zewnątrz zauważyć –  termin na zgłoszenie reklamacji przez Sendit przewoźnikowi szkody do której nie został spisany protokół szkody podczas doręczenia przesyłki,
– reklamacje na nieuzasadniony zwrot przesyłki  – rok czasu od daty doręczenia przesyłki,
– reklamacje z tytułu weryfikacji przesyłki (dopłaty z tytułu przeważenia, uznania opakowania paczki jako niestandardowego) – rok czasu od daty przeprowadzonej weryfikacji.

Uwaga!: reklamację z tytułu zaginięcia przesyłki (niewykonanie usługi) można złożyć po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki.
Podstawa: § 19 ust.3 pkt. 3 Regulaminu świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym.

Termin na udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację wynosi:

  • 30 dni od dnia złożenia reklamacji  –  czas odpowiedzi w jakim przewoźnik udziela odpowiedzi dla Sendit.

Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne oraz reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

  • Upoważnienie serwisu Sendit do przeprowadzenia procesu reklamacyjnego
  • Oświadczenie nadawcy o nie zgłaszaniu w przyszłości szkody/ reklamacji na przedmiotową przesyłkę do ubezpieczyciela
  • Kopia potwierdzenia nadania paczki podpisanego przez kuriera – w przypadku zgłoszenia dotyczącego nieterminowej realizacji usługi Ekspres 24.
  • Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:- w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub- kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub- fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana- oświadczenie  właściciela towaru o wartości rzeczy- kopia wiadomości email z serwisu Allegro potwierdzająca finalizację transakcji kupna- sprzedaży-kosztorys naprawy
  • Kopię protokołu szkodowego sporządzonego na wniosek adresata lub nadawcy w obecności kuriera Poczty Polskiej. Protokół szkody można spisać tylko i wyłącznie podczas doręczenia przesyłki przez kuriera.
  • W przypadku stwierdzenia szkody nie dającej się zauważyć z zewnątrz prosimy o sporządzenie dokumentacji zdjęciowej przedstawiającej poniesioną szkodę oraz dołączenie pisemnego oświadczenia opisującego uszkodzenie.

W przypadku przekazania zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem Sendit.pl w całkowitym terminie rozpatrzenia reklamacji należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przekazanie przez serwis reklamacji do przewoźnika tj. 5 dni roboczych.


Usługi świadczone przez Przewoźnika Pocztę Polską dostępne są dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędącymi osobami prawnymi, a którym przepis szczególny przyznaje zdolność prawną. Przewoźnik Poczta Polska w zakresie współpracy z Operatorem nie świadczy usług na rzecz osób fizycznych działających jako konsumenci.