FedEx

Reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej przez FedEx Express Polska Sp. z o.o. prosimy składać w Dziale Reklamacji FedEx Express Polska poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie FedEx.
Reklamacje nie są przyjmowane telefonicznie.

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
a) Nadawca w przypadku, gdy firma Sendit Sp. z o. o. zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń (wystarczy wysłać do nas e-mail z prośbą o taki dokument na adres biuro@sendit.pl)
b) Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem. w przypadku  gdy firma Sendit Sp. z o. o. zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń (wystarczy wysłać do nas e-mail z prośbą o taki dokument na adres biuro@sendit.pl)

2. Terminy:
– reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia – należy zgłosić pisemnie w terminie jednego roku od dnia odbioru przesyłki,
Uwaga: stwierdzając ubytek lub uszkodzenie należy w ciągu 7 (siedem) dni od dnia odbioru przesyłki spisać protokół szkodowy.
– reklamacje związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki – należy zgłosić poprzez formularz serwisu Sendit.pl w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia przesyłki dla przesyłek powyżej 20 kg, a w terminie 12 miesięcy dla przesyłek do 20 kg.
– reklamacje na zaginięcie przesyłki – należy zgłosić pisemnie w terminie jednego roku licząc od dnia przewidywanego terminu wykonania usługi. Uprawnionym do złożenia reklamacji na zaginięcie jest tylko Nadawca,
– reklamacje na nieuzasadniony zwrot przesyłki  – rok czasu od daty doręczenia przesyłki,
– reklamacje z tytułu weryfikacji przesyłki (dopłaty z tytułu przeważenia, uznania opakowania paczki jako niestandardowego) – rok czasu od daty przeprowadzonej weryfikacji.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia wezwania przez FedEx.

3.Reklamacje zgłoszone po terminie (o którym mowa w pkt. 2), reklamacje nieścisłe lub niekompletne, uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) Nazwę albo imię i nazwisko oraz adres składającego reklamację
b) Tytuł reklamacji
c) Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
– w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub
– kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
– fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana
d) List Przewozowy
e) Potwierdzenie nadania przesyłki (protokół odbioru)
f) Uzasadnienie możliwie precyzyjnie opisujące stan faktyczny
g) Udokumentowaną kwotę roszczenia
h) Wykaz załączonych dokumentów
i) Kopie protokołu szkodowego sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela FedEx, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki
j) Podpis osoby składającej reklamację
k) Dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika osoby składającej reklamację.
l) Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń przez Płatnika (Sendit Sp. z o. o.- wystarczy wysłać do nas e-mail z prośbą o taki dokument na adres biuro@sendit.pl)

5. Po rozpatrzeniu reklamacji FedEx lub Ubezpieczyciel w imieniu FedEx w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji.

Użytkownik może upoważnić serwis Sendit.pl do prowadzenia procesu reklamacyjnego w przypadku reklamacji na nieterminową realizację lub nieuzasadniony zwrot przesyłki.
W tym celu należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce MOJE PRZESYŁKI/ REKLAMACJE.

Terminy reklamacyjne (w przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio u Przewoźnika):

  1. uszkodzenie/częściowa utrata – 12 miesięcy
  2. termin na spisanie protokołu szkodowego – 7 dni
  3. zaginięcie przesyłki – 12 miesięcy
  4. termin na uzupełnienie dokumentacji – 14 dni
  5. termin na złożenie odwołania – 14 dni
  6. nieterminowa realizacja usługi – 12 miesięcy (dla przesyłek do 20 kg), 60 dni (dla przesyłek powyżej 20 kg)

Proces reklamacyjny zaczyna się w momencie wniesienia kompletnej dokumentacji.
Termin rozpatrzenia reklamacji składanych do przewoźników za pośrednictwem Sendit jest zgodny z regulaminami przewoźników.

W przypadku przekazania zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem Sendit.pl w całkowitym terminie rozpatrzenia reklamacji należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przekazanie przez serwis reklamacji do przewoźnika tj. 5 dni roboczych.