DPD

Reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej przez DPD Polska Sp. z o.o. prosimy składać w Dziale Reklamacji DPD Polska poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie DPD.
Możliwy również kontakt telefoniczny pod numerem: (022) 577 55 10

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
a) Nadawca
b) Odbiorca w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń, z wyjątkiem pkt c)
c) Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.

2. Terminy:

Przesyłki krajowe:
– reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia – należy zgłosić pisemnie w terminie jednego roku od dnia odbioru przesyłki,
Uwaga: stwierdzając ubytek lub uszkodzenie należy w ciągu 7 (siedem) dni od dnia odbioru przesyłki spisać protokół szkodowy.
– reklamacje związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki (nieterminowa realizacja) – należy zgłosić pisemnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia przesyłki,
– reklamacje na zaginięcie przesyłki – należy zgłosić pisemnie w terminie jednego roku licząc od dnia przewidywanego terminu wykonania usługi. Uprawnionym do złożenia reklamacji na zaginięcie jest tylko Nadawca,
– reklamacje na nieuzasadniony zwrot przesyłki  – rok czasu od daty doręczenia przesyłki,
– reklamacje z tytułu weryfikacji przesyłki (dopłaty z tytułu przeważenia, uznania opakowania paczki jako niestandardowego) – rok czasu od daty przeprowadzonej weryfikacji.

Przesyłki międzynarodowe:
– reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia – należy zgłosić pisemnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odbioru przesyłki,
– reklamacje związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki – należy zgłosić pisemnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia przesyłki,
– reklamacje na zaginięcie przesyłki – należy zgłosić pisemnie w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia przewidywanego terminu wykonania usługi. Uprawnionym do złożenia reklamacji na zaginięcie jest tylko Nadawca.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD.

3. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w pkt. 2, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) Nazwę albo imię i nazwisko oraz adres składającego reklamację
b) Tytuł reklamacji
c) Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
– w postaci faktury zakupu, sprzedaży przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub
– kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
– fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana
d) Potwierdzenie nadania przesyłki (protokół odbioru)
e) Udokumentowaną kwotę roszczenia
f) Wykaz załączonych dokumentów
h) Kopie protokołu szkodowego sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki
i) Podpis osoby składającej reklamację
j) Dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika osoby składającej reklamację.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji DPD lub Ubezpieczyciel w imieniu DPD w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji.

 

Użytkownik może upoważnić serwis Sendit.pl do prowadzenia procesu reklamacyjnego.
W tym celu należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce MOJE PRZESYŁKI/ REKLAMACJE.

Reklamacje nie są przyjmowane telefonicznie.

Terminy reklamacyjne (w przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio u Przewoźnika):

  1. uszkodzenie/częściowa utrata – 30 dni
  2. termin na spisanie protokołu szkodowego – 7 dni
  3. zaginięcie przesyłki – 30 dni
  4. termin na uzupełnienie dokumentacji – 14 dni
  5. termin na złożenie odwołania – 14 dni
  6. nieterminowa realizacja usługi – 2 miesiące

Proces reklamacyjny zaczyna się w momencie wniesienia kompletnej dokumentacji.
Termin rozpatrzenia reklamacji składanych do przewoźników za pośrednictwem Sendit jest zgodny z regulaminami przewoźników.

W przypadku przekazania zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem Sendit.pl w całkowitym terminie rozpatrzenia reklamacji należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przekazanie przez serwis reklamacji do przewoźnika tj. 5 dni roboczych.