DPD

Reklamacje związane z wykonaniem usługi kurierskiej przez DPD Polska Sp. z o.o. prosimy składać w Dziale Reklamacji DPD Polska poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie DPD.
Możliwy również kontakt telefoniczny pod numerem: (022) 577 55 10

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
a) Nadawca
b) Odbiorca w przypadku, gdy Nadawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń, z wyjątkiem pkt c)
c) Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem.

2. Terminy:
– reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia – należy zgłosić pisemnie w terminie jednego roku od dnia odbioru przesyłki,
Uwaga: stwierdzając ubytek lub uszkodzenie należy w ciągu 7 (siedem) dni od dnia odbioru przesyłki spisać protokół szkodowy.
– reklamacje związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki – należy zgłosić pisemnie w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia doręczenia przesyłki,
– reklamacje na zaginięcie przesyłki – należy zgłosić pisemnie w terminie jednego roku licząc od dnia przewidywanego terminu wykonania usługi. Uprawnionym do złożenia reklamacji na zaginięcie jest tylko Nadawca.

Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD.

3. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w pkt. 2, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a) Nazwę albo imię i nazwisko oraz adres składającego reklamację
b) Tytuł reklamacji
c) Udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
– w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub
– kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osoby uprawnione do reprezentacji – w przypadku producentów lub
– fakturę za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana
d) Potwierdzenie nadania przesyłki (protokół odbioru)
e) Udokumentowaną kwotę roszczenia
f) Wykaz załączonych dokumentów
h) Kopie protokołu szkodowego sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki
i) Podpis osoby składającej reklamację
j) Dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika osoby składającej reklamację.

5. Po rozpatrzeniu reklamacji DPD lub Ubezpieczyciel w imieniu DPD w terminie 30 (trzydzieści) dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji.

 

Użytkownik może upoważnić serwis Sendit.pl do prowadzenia procesu reklamacyjnego.
W tym celu należy złożyć zgłoszenie reklamacyjne za pośrednictwem formularza znajdującego się w zakładce MOJE PRZESYŁKI/ REKLAMACJE.

Terminy reklamacyjne (w przypadku zgłoszenia reklamacji bezpośrednio u Przewoźnika):

  1. uszkodzenie/częściowa utrata – 30 dni
  2. termin na spisanie protokołu szkodowego – 7 dni
  3. zaginięcie przesyłki – 30 dni
  4. termin na uzupełnienie dokumentacji – 14 dni
  5. termin na złożenie odwołania – 14 dni
  6. nieterminowa realizacja usługi – 2 miesiące

Proces reklamacyjny zaczyna się w momencie wniesienia kompletnej dokumentacji.
Termin rozpatrzenia reklamacji składanych do przewoźników za pośrednictwem Sendit jest zgodny z regulaminami przewoźników.

W przypadku przekazania zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem Sendit.pl w całkowitym terminie rozpatrzenia reklamacji należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przekazanie przez serwis reklamacji do przewoźnika tj. 5 dni roboczych.