1. Reklamacje związane z realizacją usługi transportowej rozpatrywane są przez Przewoźnika zgodnie z poniższymi zasadami:

Zapraszamy do przeczytania naszego poradnika: Jak wygląda proces reklamacji w poszczególnych firmach kurierskich?

2. Reklamacje dotyczące nienależytego funkcjonowania Serwisu Sendit oraz usług Operatora (Sendit Sp. z o. o.), w zakresie odpowiedzialności zgodnym z regulaminem serwisu, prosimy składać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sendit.pl, lub w formie pisemnej pod adresem : Sendit Sp. z o. o., ul. Wagonowa 2b, 53-609 Wrocław z dopiskiem „reklamacja Sendit”.Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,
  • adres e-mail Użytkownika przypisany do jego Konta,
  • numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację Usługi bądź inne dane określające działanie Operatora stanowiące przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin rozpatrzenia reklamacji nie przekroczy 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta lub podany w trakcie logowania.